mapa strony   |   kontakt   |

STATUT

Wersja archiwalna zmieniona dnia 03.07.2009


STATUT
Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego
w Nowym Mieście n/ Pilicą


Ogólna informacja o placówce.

§1.1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nowym Mieście
n/ Pilicą jest placówką publiczną przeznaczoną dla dzieci i młodzieży
upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz głębokim które nie mają możliwości realizowania obowiązku szkolnego w miejscu stałego zamieszkania
2. W uzasadnionych przypadkach w ośrodku mogą przebywać dzieci
i młodzież z Nowego Miasta n/ Pilicą /np. decyzja Sądu/.
3. Siedzibą ośrodka jest kompleks budynków położonych przy Placu
Ojca Honorata Koźmińskiego 9.
W użytkowaniu ośrodka są również budynki położone przy ulicy
Pilicznej 9 w których funkcjonują Warsztaty Szkoleniowo –
Produkcyjne.
4. W nazwie Ośrodka umieszczonej na tablicy urzędowej lub sztandarze
opuszcza się wyraz „ specjalny „
5.Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nosi imię św. Franciszka z Asyżu

§2.1 Organem założycielskim i prowadzącym ośrodek jest Rada Powiatu Grójec.
2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w
Warszawie Delegatura w Radomiu


§3.1. W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym
Mieście n/ Pilicą wchodzą :
a/ internat
b/ szkoła podstawowa specjalna
c/ gimnazjum specjalne
d/ zasadnicza szkoła zawodowa specjalna
e/ szkoła przysposabiająca do pracy
f/ warsztaty szkoleniowo-produkcyjne
2. W uzasadnionych przypadkach podyktowanych potrzebami lokalnymi
za zgodą Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Rady Powiatu Grójeckiego dopuszcza się możliwość organizowania klas integracyjnych.

§4 Cele i zadania pracy dydaktyczno – wychowawczej i rewalidacyjnej wynikają z zasad pedagogiki specjalnej oraz uwzględniają program wychowawczy ośrodka i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska .

Podstawowe cele i zadania ośrodka to:
- przygotowanie wychowanków w miarę ich możliwości do samodzielnego
udziału w życiu społecznym w integracji ze środowiskiem,
- tworzenie właściwych dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży
warunków wychowawczych , zdrowotnych i materialnych oraz
umożliwienie prawidłowego przebiegu procesu rozwoju i rewalidacji,
- maksymalne usprawnienie zaburzonych funkcji psychicznych
i fizycznych,
- kompensowanie braków w rozwoju psychicznym i fizycznym,
- rozbudzanie i utrwalanie poczucia obowiązku i dyscypliny,
- wyrabianie nawyków higienicznych ,
- wdrażanie do pracy.
- wspomaganie rodziców (prawnych opiekunów ) w pełnieniu funkcji wychowawczych i edukacyjnych .

Organy ośrodka.

§5.1. Organami ośrodka są:
a/ dyrektor ośrodka
b/ rada pedagogiczna
c/ samorząd wychowanków
d/ samorząd uczniowski
e/ rada rodziców
2. W ośrodku tworzy się stanowiska
a/ wicedyrektora
b/kierownik ds. opiekuńczo - wychowawczych
c/ kierownik warsztatów szkoleniowo – produkcyjnych
§6.1. Dyrektor ośrodka jest przełożonym wszystkich pracowników,
w tym pozostałych członków kadry kierowniczej.
2. Podstawowe uprawnienia i obowiązki dyrektora ośrodka to:
- kierowanie bieżącą działalnością ośrodka oraz reprezentowanie go
na zewnątrz,
- sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli
zatrudnionych w ośrodku,
- realizowanie uchwał rady pedagogicznej,
- kierowanie pracami rady pedagogicznej,
- dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym ośrodka
oraz odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
- określanie zakresów czynności i kompetencji pracowników ośrodka,
- odpowiedzialność za stan organizacyjny ośrodka , za wykonanie planu i programu nauczania oraz za pracę wychowawczą i rewalidacyjną ośrodka,
- dyrektor ośrodka pełni funkcję dyrektora szkół działających w ośrodku,
- czuwa nad przestrzeganiem dyscypliny pracy,
- zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników ośrodka,
- przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom oraz innym pracownikom ośrodka,
- występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej ośrodka w sprawie nagród, odznaczeń oraz innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników ośrodka,
- współpracuje z innymi organami szkoły,
- dokonuje skreśleń ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie.
3. W czasie nieobecności dyrektora ośrodka zastępuje go wicedyrektor .
4. Zasady powoływania na stanowisko dyrektora określa art. 36 Ustawy o systemie oświaty.

§7.1. W ośrodku działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem ośrodka w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. Zadania i kompetencje rady pedagogicznej określa regulamin działalności rady pedagogicznej ośrodka /Załącznik Nr 1 /.

§8.1. W ośrodku działa samorząd wychowanków oraz samorząd uczniowski
2. Zadania, uprawnienia i organizację samorządu wychowanków i samorządu uczniowskiego określa regulamin samorządu wychowanków i samorządu uczniowskiego /Załącznik Nr 2/.

§9.1. W ośrodku działa rada rodziców, stanowiący reprezentację rodziców wychowanków.
2. Zadania oraz organizację pracy rady rodziców określa regulamin rady rodziców /Załącznik Nr 3/.

§10.1.W ośrodku jest utworzone stanowisko wicedyrektora oraz kierownika ds. opiekuńczo - wychowawczych .
2. Powierzenie funkcji dyrektora oraz kierownika ds. opiekuńczo - wychowawczych dokonuje dyrektor ośrodka , za zgodą organu prowadzącego i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
3. Podstawowe uprawnienia, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności wicedyrektora oraz kierownika ds. opiekuńczo - wychowawczych określa załącznik Nr 4 oraz załącznik 4 a .
§11.1.W ośrodku jest utworzone stanowisko kierownika warsztatów szkoleniowo – produkcyjnych.
2.Powierzenie funkcji kierownika warsztatów dokonuje dyrektor ośrodka, za zgodą organu prowadzącego i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
3.Podstawowe uprawnienia, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności kierownika warsztatów określa załącznik Nr 5.

§12. Konflikty wewnątrz ośrodka rozwiązuje się następująco:
1. Konflikty między nauczycielami rozwiązuje dyrektor ośrodka a w przypadku odwołania Rada Pedagogiczna lub Kuratorium Oświaty w Warszawie.
2. Konflikty między kierownikami a nauczycielami i wychowawcami rozwiązuje dyrektor ośrodka a w przypadku odwołania Kuratorium Oświaty w Warszawie.
3. Konflikty między nauczycielami zawodu rozwiązuje kierownik warsztatów szkolnych a w następnej kolejności dyrektor ośrodka.
4. Konflikty między wychowawcami grup wychowawczych w internacie rozwiązuje kierownik internatu a w następnej kolejności dyrektor ośrodka.
5. Konflikty między nauczycielami a uczniami rozwiązuje dyrektor ośrodka.
6. Konflikty między wychowawcami a wychowankami rozwiązuje kierownik internatu a w następnej kolejności dyrektor ośrodka.
7. Konflikty między nauczycielami, wychowawcami a rodzicami rozwiązuje dyrektor ośrodka.
8. Konflikty między pracownikami administracyjnymi rozwiązuje główna księgowa ośrodka lub w następnej kolejności dyrektor ośrodka.
9. Konflikty między pracownikami obsługi rozwiązuje kierownik internatu a w następnej kolejności dyrektor ośrodka.
10. Konflikty między uczniami – wychowankami rozwiązuje kolejno:
a/ samorząd
b/ wychowawca klasy lub grupy wychowawczej
c/ zespół wychowawczy
d/ kierownicy jednostek organizacyjnych ośrodka
e/ rada pedagogiczna
f/ dyrektor ośrodka – decyzja ostateczna
Przy rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych wśród pracowników pożądane jest angażowanie przedstawiciela ogniwa związkowego a przy rozwiązywaniu konfliktów wśród wychowanków pożądane jest angażowanie psychologa i pedagoga szkolnego.

Organizacja pracy w ośrodku.

§13. Ośrodek zapewnia:
1/ całodobową opiekę
2/ warunki do nauki i wychowania w szkole, warsztatach szkoleniowo-produkcyjnych i w grupach wychowawczych
3/ możliwość realizacji celów rewalidacyjnych
4/ opiekę pielęgniarską
5/ warunki dla prawidłowego rozwoju fizycznego
6/ rekreację, rozrywkę oraz wypoczynek wychowanków

§14. Ośrodek prowadzi swą działalność przez cały rok szkolny jako placówka w której są przewidziane ferie szkolne .
2. Za zgodą organu prowadzącego ośrodek może prowadzić swą działalność w okresie zimowej i wiosennej przerwy świątecznej oraz w okresie ferii szkolnych

§15. Dla realizacji celów statutowych ośrodek posiada:
- sale lekcyjne i specjalistyczne pracownie przedmiotowe
- pracownie przeznaczone do praktycznej nauki zawodu
- salę gimnastyczną
- boisko szkolne
- bibliotekę wraz z czytelnią
- pomieszczenia świetlicowe
- pokoje sypialne
- pokój badań
- gabinet stomatologiczny
- gabinet zabiegowy
- izolatkę
- pralnię i prasowalnię
- szatnie
- zespół pomieszczeń sanitarnych / umywalnie, w c , natryski /
- pomieszczenia administracyjno – biurowe
- pomieszczenia bloku żywieniowego
- pomieszczenia gospodarcze
- archiwum
- pomieszczenia magazynowe
- kotłownię

§16.1. Podstawą organizacji pracy ośrodka w roku szkolnym jest arkusz organizacyjny ośrodka opracowany przez dyrektora ośrodka do 30 kwietnia każdego roku i zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe w Grójcu do 30 maja danego roku.
2. W arkuszu organizacyjnym zamieszcza się:
- ilość i stan oddziałów szkolnych
- ilość i stan grup wychowawczych
- liczbę nauczycieli i wychowawców
- liczbę pracowników administracyjno – obsługowych
- liczbę stanowisk kierowniczych
- wykaz przedmiotów wg ramowych planów nauczania
- wykaz zajęć dodatkowych
-
§17. W Ośrodku organizuje się w godzinach od 600 do 2200 opiekę sprawowaną przez pracowników pedagogicznych oraz opiekę nocną w godzinach od 2200 do 600 sprawowaną przez wychowawcę wraz z opiekunem nocnym .

§18.1. Ośrodek może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli ,
studentów na praktyki pedagogiczne.
2. Podstawą przyjęcia na praktykę jest umowa pomiędzy dyrektorem ośrodka a osobą odbywającą praktykę pedagogiczną.
3. Jeżeli organizatorem praktyk pedagogicznych jest zakład kształcenia nauczycieli lub szkoła wyższa, to umowa w sprawie praktyki może być zawarta pomiędzy dyrektorem ośrodka a organizatorem praktyki.

Wychowankowie

§19. Do ośrodka przyjmowane są dzieci i młodzież zakwalifikowane przez Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne do kształcenia specjalnego na podstawie skierowania Starostwa Powiatowego w Grójcu.

§20.1. Wychowankowie podzieleni są na grupy wychowawcze.
2. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej odpowiada liczbie w oddziale szkolnym odpowiedniego rodzaju szkoły specjalnej i wynosi od 10 do 16 wychowanków upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim i od 6 do 8 wychowanków upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym.
3. W przypadku gdy co najmniej u jednego wychowanka w grupie występują niepełnosprawności sprzężone, liczbę wychowanków w grupie można obniżyć o 2.

§21. Okres pobytu wychowanków w Ośrodku trwa do chwili ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż:
a/ do 21 roku życia w przypadku gimnazjum
b/ do 24 roku życia w przypadku szkoły zawodowej i szkoły przysposabiającej
do pracy

§22. Rodzice (prawni opiekunowie ) dzieci i młodzieży przebywających w ośrodku wnoszą opłatę za posiłki w stołówce ośrodka równą wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie .
2.Wysokość kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie w placówce ustala dyrektor placówki w porozumieniu z organem prowadzącym .
3.Organ prowadzący może zwolnić rodziców ( prawnych opiekunów ) z całości lub części opłat w przypadku trudnej sytuacji materialnej lub zdarzenia losowego .

§23. Prawa i obowiązki wychowanka określa regulamin grup wychowawczych załącznik nr 14
1.W przypadku naruszenia praw wychowanka , wychowankowi przysługuje odwołanie się do Kuratora Oświaty.

Dokumentacja placówki.

§24.1. Ośrodek prowadzi dokumentację dotyczącą pobytu wychowanków w ośrodku.
2. Dokumentację dotyczącą pobytu wychowanków w ośrodku stanowi:
1/ księga ewidencji wychowanków
2/ dzienniki zajęć grup wychowawczych
3/ karty wyposażenia wychowanków
4/ dokumentację osobistą wychowanków

§25.1. Księgę ewidencji wychowanków prowadzi się chronologicznie według daty przyjęcia wychowanka do ośrodka.
2. Do księgi ewidencji wpisuje się: imię i nazwisko wychowanka przyjętego do ośrodka, datę i miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodziców oraz ich adresy zamieszkania, imiona i nazwiska oraz adresy opiekunów prawnych oraz osób zobowiązanych do alimentacji, nazwę organu, który wydał skierowanie do ośrodka, numer i datę wydania skierowania, w przypadku postanowienia sądu również datę tego postanowienia, określenie warunków pobytu, zakresu i formy świadczeń, adres dotychczasowego zameldowania wychowanka, datę i przyczynę skreślenia z ewidencji, nazwę i adres placówki do której wychowanek został przeniesiony oraz adres i miejsce pracy – jeżeli wychowanek został usamodzielniony.
3. Księgę ewidencji wychowanków prowadzi kierownik internatu.

§26.1. Dla każdej grupy wychowawczej ośrodek prowadzi dziennik zajęć wychowawczych, w którym odnotowuje się przebieg zajęć wychowawczych w danym roku szkolnym.
2. Dzienniki zajęć wychowawczych zakłada wychowawca grupy, opatrując kartę tytułową dziennika pieczęcią podłużną ośrodka, wpisując województwo, nazwę ośrodka, adres, oznaczenie grupy, rok szkolny, imiona i nazwiska wychowawców grupy. Kartę tytułową dziennika podpisuje kierownik internatu.
3. Do dziennika zajęć wychowawczych wychowawcy grupy wpisują: alfabetyczny wykaz wychowanków, datę i miejsce urodzenia, klasę, nazwisko i adres rodziców lub opiekunów prawnych, okresy nauki / semestry /, przedmioty nauczania, liczbę opuszczonych godzin lekcyjnych oraz uwagi o wychowankach.
4. W dzienniku odnotowuje się: zajęcia w dniach nauki powtarzające się okresowo, plan pracy na semestr, kontakty z rodziną wychowanka, tygodniowe założenia wychowawcze i realizację planu, stopnie uzyskane przez wychowanków z poszczególnych przedmiotów, a także przeprowadzone hospitacje i wizytacje z podaniem nazwy zajęć i osoby prowadzącej. Fakt przeprowadzenia zajęć, hospitacji i wizytacji potwierdza się podpisem.

§27.1. Ośrodek prowadzi karty wyposażenia dla wychowanków korzystających z zaopatrzenia w odzież i inne wyposażenie.
2. Kartę wyposażenia prowadzi wychowawca grupy sprawujący opiekę nad danym wychowankiem. Do karty wpisuje się: imię i nazwisko wychowanka, datę urodzenia, datę przybycia i odejścia z placówki, bieliznę, odzież, obuwie i inne wyposażenie będące własnością wychowanka w chwili przyjścia do ośrodka i otrzymane w czasie pobytu.
§28.1. Ośrodek zobowiązany jest przechowywać dokumenty, przedmioty osobiste i wartościowe wychowanków objętych opieką całkowitą.
2. Dokumentacja osobista wychowanka obejmuje: skierowanie, wyciąg z aktu urodzenia, orzeczenie sądu, dokumenty meldunkowe, korespondencję w sprawach wychowanka, dokumenty szkolne, orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej, wnioski i wskazania dotyczące opieki, osobistą dokumentację zdrowotną oraz inną dokumentację dotyczącą wychowanka.

Pracownicy ośrodka.

§29.1. W ośrodku zatrudnia się pracowników:
a/ pedagogicznych
- nauczycieli
- wychowawców
- pedagoga
- psychologa
- specjalistów np.: logopedę, instruktora gimnastyki korekcyjnej i innych
b/ ekonomicznych i administracyjnych
- głównego księgowego
- referenta
- sekretarz szkoły
c/ obsługowych
- kucharkę
- pomoce kuchenne
- sprzątaczkę
- opiekuna nocnego
- palaczy
- praczkę
- kierowcę
- rzemieślnika
- magazyniera
- intendenta
- pomoc nauczyciela

d/ służby zdrowia
- pielęgniarkę
2. Liczba zatrudnionych osób jest zgodna z aktualnym na dany rok szkolny arkuszem organizacyjnym.
§30.1. Nauczyciele są pracownikami szkoły.
2. Nauczyciele organizują proces dydaktyczno – wychowawczy w zakresie powierzonych im przedmiotów nauczania i są odpowiedzialni za jego przebieg, poziom i wyniki oraz bezpieczeństwo uczniów.
3. Nauczyciele zobowiązani są do planowania pracy dydaktyczno –wychowawczej t.j. sporządzania rozkładów materiałów nauczania przedmiotów na semestr lub indywidualnych programów edukacyjnych .
4. Warunki realizacji przez nauczycieli tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć określają odrębne przepisy.
5. Nauczyciele podlegają bezpośrednio dyrektorowi ośrodka.
6. Szczegółowy zakres zadań i obowiązków nauczyciela określa załącznik
nr 6.
§31.1. Wychowawcy są pracownikami internatu ośrodka.
2. Wychowawca jest zobowiązany do organizowania i prowadzenia pracy wychowawczej i opiekuńczej w powierzonej grupie wychowanków.
3. Wychowawcy podlegają bezpośrednio kierownikowi internatu.
4. Wychowawcy mogą być zobowiązani do realizacji opieki wychowawczej w porze nocnej jeżeli występuje konieczność zapewnienia takiej opieki.
5. Warunki realizacji przez wychowawców tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć określają odrębne przepisy.
6. Szczegółowy zakres zadań i obowiązków wychowawcy określa załącznik
nr 7.

§32.1. W ośrodku zatrudnia się pedagoga z zachowaniem zasady, że jeden etat pedagoga przypada na 100 wychowanków.
2. Pedagog zobowiązany jest do prowadzenia zajęć specjalistycznych z wychowankami w wymiarze nie przekraczającym ½ wymiaru czasu pracy.
3. Zakres czynności pedagoga określa załącznik nr 8.

§33.1. W ośrodku zatrudnia się psychologa z zachowaniem zasady, że jeden psycholog przypada na 100 wychowanków.
2. Psycholog zobowiązany jest do prowadzenia zajęć specjalistycznych z wychowankami w wymiarze nie przekraczającym ½ wymiaru czasu pracy.
3. Zakres czynności psychologa określa załącznik nr 9.

§34.1. W ośrodku dopuszcza się możliwość zatrudnienia specjalistów prowadzących nadobowiązkowe zajęcia specjalistyczne np. logopedę, instruktora gimnastyki korekcyjnej i innych.
2. Liczba zatrudnionych specjalistów oraz ich wymiar czasu pracy musi być zgodny z arkuszem organizacyjnym ośrodka w danym roku szkolnym.
3. Zakresy obowiązkowych czynności nauczycieli – specjalistów określa dyrektor ośrodka.

§35.1. W ośrodku zatrudnia się pracowników ekonomiczno – administracyjnych oraz pracowników obsługi.
2. Liczba zatrudnionych pracowników jest zgodna z projektem organizacyjnym ośrodka opracowanym na dany rok szkolny.
3. Indywidualne zakresy obowiązków pracownikom ekonomiczno – administracyjnym oraz pracownikom obsługi ustala dyrektor ośrodka.
4. Pracowników ekonomiczno – administracyjnych i obsługi zatrudnia i zwalnia z zachowaniem ogólnych przypisów prawa pracy – dyrektor ośrodka.

§36.1. Pracowników służby zdrowia zatrudnia się w uzgodnieniu z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście n/ P .
2. Zasady sprawowania opieki pielęgniarskiej nad wychowankami ośrodka oraz czas pracy i zakres obowiązków pielęgniarki w ośrodku określa dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście n / P w porozumieniu z dyrektorem ośrodka.
3. W ośrodku może być zatrudniony, za zgodą Starostwa Powiatowego w Grójcu, pracownik socjalny.


Organizacja nauczania w szkole.

§37.1 W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Nowym Mieście
n/ Pilicą funkcjonuje Szkoła Podstawowa Specjalna , które jest placówką publiczną przeznaczoną dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym
2. Nazwa szkoły podstawowej specjalnej składa się z nazwy ośrodka i nazwy tej szkoły .
3. W nazwie szkoły podstawowej umieszczonej na tablicy urzędowej , na sztandarze , na świadectwie oraz na pieczęciach którymi opatruje się świadectwo i legitymacje szkolną omija się określenie „ specjalna „.

§38.1 W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Nowym Mieście
n/ Pilicą funkcjonuje Gimnazjum specjalne , które jest placówką publiczną przeznaczoną dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym
2. Nazwa gimnazjum specjalnego składa się z nazwy ośrodka i nazwy tej szkoły .
3. W nazwie szkoły umieszczonej na tablicy urzędowej , na sztandarze , na świadectwie oraz na pieczęciach którymi opatruje się świadectwo i legitymacje szkolną omija się określenie „ specjalne „.

§39.1 W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Nowym Mieście
n/ Pilicą funkcjonuje Zasadnicza Szkoła Specjalna , która jest placówką publiczną przeznaczoną dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim.
2. Nazwa szkoły zasadniczej specjalnej składa się z nazwy ośrodka i nazwy tej szkoły .
3. W nazwie szkoły zasadniczej specjalnej umieszczonej na tablicy urzędowej na sztandarze , na świadectwie oraz na pieczątkach którymi opatruje się świadectwo i legitymacje szkolną , pomija się określenie „ Specjalna „.
4. Szkoła Zawodowa kształci młodzież w zawodach: stolarz , malarz , kucharz małej gastronomii , mechanik pojazdów samochodowych.

§40.1 W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Nowym Mieście
n/ Pilicą funkcjonuje szkoła Przysposabiająca do Pracy , które jest placówką publiczną przeznaczoną dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami
2. Nazwa szkoły przysposabiającej do pracy składa się z nazwy ośrodka i nazwy tej szkoły .
3. W nazwie szkoły umieszczonej na tablicy urzędowej , na sztandarze , na świadectwie oraz na pieczęciach którymi opatruje się świadectwo i legitymacje szkolną omija się określenie „ specjalne „.

§41. Szkoły są integralną częścią ośrodka i zajmują część jego pomieszczeń.

§42. Rekrutacja do szkół odbywa się na podstawie orzeczeń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej na podstawie skierowania Starosty grójeckiego

§43. Celem szkoły poza celami określonymi ustawą jest w szczególności przygotowanie do życia w integracji ze społeczeństwem, poprzez:
1/ osiągnięcie możliwie wszechstronnego rozwoju uczniów w dostępnym im zakresie, za pomocą specjalnych metod
2/ przygotowanie do wykonywania zawodu.
§44.1. Dyrektor ośrodka powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „ wychowawcą”.
2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca prowadził swój oddział przez cały tok nauczania.
3. Szczegółowy zakres zadań i obowiązków nauczyciela – wychowawcy określa załącznik Nr 10.

§45.1. Ponieważ szkoła jest integralną częścią ośrodka wobec tego podlega bezpośrednio dyrektorowi ośrodka.
2. Nie tworzy się odrębnej rady pedagogicznej szkoły a nauczyciele zatrudnieni w szkole wchodzą w skład rady pedagogicznej ośrodka.

§46. Szczegółową organizację nauczania w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny ośrodka opracowany na podstawie planu nauczania.

§47.1. Podstawowa jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z określonej liczby uczniów.
2. Liczba uczniów w oddziale powinna wynosić od 10 do 16 uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim.
3. W przypadku gdy u co najmniej jednego ucznia w oddziale występują niepełnosprawności sprzężone liczbę uczniów w oddziale można obniżyć o 2.
4. Liczba uczniów z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym w oddziałach powinna wynosić od 6 do 8.
5. W uzasadnionych przypadkach za zgodą Starostwa Powiatowego w Grójcu liczba uczniów w oddziale może być niższa od minimalnej.
6. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość organizowania tzw. klas łączonych złożonych z uczniów dwu różnych klas. Liczba uczniów w klasie łączonej nie może być mniejsza od 10 i większa od 16.

§48.1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut a godzina zajęć praktycznych trwa 55 minut.
3. Przerwy między lekcjami trwają 10 minut. Po trzeciej godzinie lekcyjnej przerwa jest dłuższa i trwa 25 minut.

§49. Na zajęciach praktycznej nauki zawodu oraz w przypadku klas gimnazjum na zajęciach z techniki, informatyki ze względu na konieczność zapewnienia specjalnych warunków nauki i pracy oraz zapewnienia bezpieczeństwa , oddziały są dzielone na dwie grupy.

§50.1. W ramach posiadanych środków mogą być realizowane zajęcia nadobowiązkowe przewidziane w planie nauczania.
2. Liczba uczestników w zespole realizującym zajęcia nadobowiązkowe nie może być niższa od 5 a w przypadku zajęć fakultatywnych nie może być niższa
od 10.

§51.1. Ogólne zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej.
2. Szczegółowe zasady oceniania określa przyjęty wewnątrzszkolny system oceniania .

§52.1. Szkoła zapewnia wszystkim uczniom możliwość korzystania z posiłków w stołówce ośrodka.
2. Zasady odpłatności za korzystanie z posiłków określają aktualne zarządzenia władz oświatowych.

§53.1. Szkoła prowadzi bibliotekę, która jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów oraz doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela.
2. Godziny pracy biblioteki pokrywają się z godzinami pracy szkoły i są umieszczone przy wejściu do biblioteki.
3. Nadzór nad biblioteką szkolną sprawuje dyrektor ośrodka , który jest zobowiązany do:
- zapewnienia właściwej obsady kadrowej biblioteki
- zapewnienia bibliotece odpowiednio wyposażonego pomieszczenia
- zarządzania skontrum zbiorów biblioteki
- inspirowania i kontrolowania współpracy grona pedagogicznego z biblioteką w wykorzystaniu zbiorów bibliotecznych w pracy dydaktyczno – wychowawczej
- zatwierdzanie rozkładu zajęć biblioteki
- opiniowania rocznego planu pracy biblioteki
- analizowania stanu czytelnictwa
- kontroli ewidencji zbiorów bibliotecznych.
4. Za majątek biblioteki odpowiedzialność ponosi nauczyciel bibliotekarz
5. Dokumentację biblioteki szkolnej stanowi:
- dziennik biblioteki szkolnej
- kartoteki wypożyczeń
- księgi inwentarzowe
- rejestr ubytków
6. Warunki korzystania z biblioteki określa regulamin biblioteki stanowiący załącznik Nr 11.

§54.1. W celu realizowania zajęć praktycznych przy szkole funkcjonują warsztaty szkoleniowo – produkcyjne.
2. Warsztaty szkolne realizują zadania szkoleniowo – produkcyjne.
3. Szczegółowe zasady działania warsztatów szkolnych określa regulamin warsztatów szkolnych stanowiący załącznik Nr 12.
4. Szkoleniem zawodowym oraz działalnością produkcyjną w warsztatach szkolnych kieruje bezpośrednio kierownik warsztatów, który podlega dyrektorowi ośrodka.
5. Szczegółowy zakres zadań kierownika warsztatów określa dyrektor ośrodka.

§55.1. W szkole organizuje się naukę religii dla uczniów których rodzice wyrażą zgodę .
2. Uczestniczenie lub nie uczestniczenie w szkolnej nauce religii nie może być powodem jakiejkolwiek dyskryminacji.
3. Nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy zatwierdzone przez właściwe władze Kościoła Katolickiego.
4. Dla realizacji nauki religii dyrektor ośrodka zatrudnia nauczyciela religii – katechetę szkolnego na podstawie imiennego, pisemnego skierowania do ośrodka wydanego przez biskupa diecezjalnego.
5. Nauczyciela religii zatrudnia się zgodnie z Kartą Nauczyciela.
6. Nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej ośrodka, nie przyjmuje jednak obowiązków wychowawcy klasy.
7. Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów i może prowadzić na terenie ośrodka organizacje o charakterze społeczno- religijnym i ekumenicznym. Z tytułu prowadzenia tych organizacji nie przysługuje mu dodatkowe wynagrodzenie.
8. Nauka religii odbywa się w wymiarze dwu godzin lekcyjnych tygodniowo.
9. Ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym i wliczana jest do średniej ocen .
10. Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii w zakresie metodyki nauczania i zgodność z programem, sprawuje dyrektor ośrodka.
11. W pomieszczeniach ośrodka są umieszczone krzyże.
12. W szkole można także odmawiać modlitwę przed i po zajęciach.
13. W ośrodku stwarza się szerokie i nieskrępowane możliwości udziału wychowanków w różnorakich praktykach religijnych.

§56.1. Prawa i obowiązki ucznia oraz rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów określa regulamin uczniowski stanowiący załącznik Nr 13.
2. Niedopuszczalne jest stosowanie wobec uczniów kar naruszających ich nietykalność i godność osobistą.
3. W przypadkach rażącego naruszania regulaminu uczniowskiego rada pedagogiczna może podjąć uchwałą upoważniającą dyrektora ośrodka do skreślenia ucznia z listy uczniów. W przypadku naruszenia praw ucznia uczniowi przysługuje odwołanie się do Kuratora Oświaty.
4. Uczeń, który nie ukończył 18 lat może być skreślony z listy uczniów jedynie z równoczesnym przeniesieniem go do innej szkoły.
§57.1. Opiekę nad uczniami w szkole podczas zajęć sprawuje nauczyciel prowadzący te zajęcia.
2. Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły sprawuje nauczyciel wyznaczony przez dyrektora ośrodka
3. W trakcie wycieczek szkolnych opiekę sprawuje kierownik wycieczki i nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora ośrodka.
4. Czas i miejsce dyżurów nauczycieli w czasie przerw międzylekcyjnych określa harmonogram dyżurów ustalony przez dyrektora ośrodka.

§58.1. Szkoła prowadzi dokumentację przebiegu nauczania.
2. Dokumentację przebiegu nauczania stanowi:
- arkusz ocen
- karta zdrowia ucznia
- dziennik zajęć
§59.1. Arkusz ocen jest pierwotnym i najważniejszym dokumentem poświadczającym edukację ucznia w szkole. Arkusz ocen pozostaje na stałe w szkole.
2. Arkusz ocen zawiera źródłową informację dotyczącą ucznia, całościową charakterystykę ucznia oraz rejestruje kolejno wszystkie decyzje pedagogiczne dotyczące postępów ucznia.
3. Arkusz ocen wypełnia wychowawca klasy.

§60. Karta zdrowia ucznia wraz z „Kartą szczepień” dokumentuje fakt wykonania badań, wyniki badań oraz fakt wykonania obowiązkowych szczepień przeciwko chorobom zakaźnym.
2. Kartę zdrowia ucznia i kartę szczepień prowadzi i przechowuje pielęgniarka pod nadzorem lekarza oraz ze strony SANEPID-u.

§61.1. Dziennik klasowy zawiera następujące dane informacyjne:
- skład i struktura zespołu klasowego
- informacje o środowisku ucznia
- tematy lekcyjne
- wybrane organy uczniowskie i rodzicielskie
- frekwencję uczniów
- rejestrację postępów uczniów
- zestawienie wyników nauczania i zachowania.
2. W przypadku realizowania zajęć nadobowiązkowych lub pozalekcyjnych i
specjalistycznych prowadzi się dodatkowo dziennik tych zajęć
§ 62.1 W szkole dokumentację szkolną stanowią program wychowawczy , program profilaktyki i szkolne zestawy programów i podręczników .
2.. Nauczyciel wybiera program nauczania oraz podręcznik spośród programów i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego.
Wybrany program lub podręcznik przedstawia radzie pedagogicznej .
3. Rada pedagogiczna ustala w drodze uchwały po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców zestaw szkolny programów i podręczników .Szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niż trzech podręczników dla danych zajęć edukacyjnych
Szkolny zestaw podręczników i programów obowiązuje przez trzy lata szkolne .
4. Rada pedagogiczne na wniosek nauczyciela lub rady rodziców może dokonać zmian w zestawach szkolnych podręczników i programów


Działalność administracyjno – kancelaryjna .

§63. Ośrodek jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu państwa.
Zasady gospodarki finansowej i materiałowej ośrodka regulują odrębne
przepisy.
§64. Dyrektor ośrodka jest dysponentem funduszy przyznanych placówce i gospodaruje nimi zgodnie z potrzebami i preliminarzem budżetowym.
§65. Ośrodek prowadzi dokumentację finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
§66. Majątek ośrodka jest własnością Starosty Grójeckiego. Jego likwidacja i przekazanie może odbywać się na zasadach i w trybie określonym odrębnymi przepisami.
§67. Ośrodek używa pieczęci:
- pieczęć okrągła duża, metalowa z Godłem Polski o brzmieniu:
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
w Nowym Mieście n/ Pilicą
- pieczęć okrągła ,metalowa duża z Godłem Polski o brzmieniu:
Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa
w Nowym Mieście n/ Pilicą
- pieczęć okrągła duża, metalowa z Godłem Polski o brzmieniu:
Publiczne Gimnazjum
w Nowym Mieście n / Pilicą
- pieczęć okrągła duża metalowa z Godłem Polski o brzmieniu : Publiczna
Szkoła Podstawowa.
- pieczęć okrągła duża, metalowa z Godłem Polski o brzmieniu:
Publiczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy
w Nowym Mieście n / Pilicą

- pieczęć okrągła mała, metalowa z Godłem Polski o brzmieniu:
Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa
w Nowym Mieście n/ Pilicą
- pieczęć okrągła mała, metalowa z Godłem Polski o brzmieniu:
Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy
w Nowym Mieście n/ Pilicą
- pieczęć okrągła mała, metalowa z Godłem Polski o brzmieniu:
Publiczne Gimnazjum
w Nowym Mieście n/ Pilicą
pieczęć okrągła mała , metalowa z Godłem Polski o brzmieniu:
Publiczna Szkoła Podstawowa.
- pieczęć okrągła mała, metalowa z Godłem Polski o brzmieniu:
Publiczna Szkoła przysposabiająca do Pracy
w Nowym Mieście n/ Pilicą

- pieczęć okrągła kauczukowa o brzmieniu:
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
Nowe Miasto n/ Pilicą
Biblioteka

- pieczęcie podłużne o brzmieniu:
a/ Specjalny Ośrodek
Szkolno – Wychowawczy
26 – 420 Nowe Miasto n/ Pilicą
Pl. O. H. Koźmińskiego 9
b/ Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa
26 – 420 Nowe Miasto n/ Pilicą
Pl. O. H. Koźmińskiego 9
c/ Publiczne Gimnazjum
26 – 420 Nowe Miasto n/ Pilicą
Pl. O. H. Koźmińskiego 9
Tel. (048) 6741038
d/ Publiczna Szkoła Podstawowa
26-420 Nowe Miasto n/Pilicą
Pl. O.H. Koźmińskiego 9
e/ Specjalny Ośrodek
Szkolno – Wychowawczy
w Nowym Mieście n/ Pilica
Kuchnia
f/ Specjalny Ośrodek
Szkolno – Wychowawczy
w Nowym Mieście n/ Pilicą
Internat
g/ Gabinet Higieny Szkolnej
w Specjalnym Ośrodku
Szkolno – Wychowawczym
26 420 Nowe Miasto n/ Pilicą
h/ 000195713-33000000
P- 52-1-822-67233

i/ Publiczna Szkola Przysposabiająca do Pracy
26 – 420 Nowe Miasto n/ Pilicą
Pl. O. H. Koźmińskiego 9


Postanowienia końcowe.

§68. Statut został sporządzony w oparciu o Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. i Ustawę z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela oraz akty wykonawcze do tych ustaw:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1992r. w sprawie organizowania i finansowania praktycznej nauki zawodu

Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lipca 1992r. o warunkach zapewnienia prawa wykonywania praktyk religijnych dzieciom i młodzieży przebywających w zakładach wychowawczych i opiekuńczych oraz na obozach i koloniach.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 1993r. zmieniające rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 1999r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nauki religii.

Zarządzenie Nr 15 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 1993r. w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychicznej i pedagogicznej.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lutego 1994r. w sprawie rodzajów, organizacji i zasad działania publicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych i resocjalizacyjnych.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 1999r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów organizacji i zasad działania publicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych i resocjalizacyjnych.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999r. w sprawie sposobu i terminów dostosowania dotychczasowych szkół podstawowych do wymogów nowego systemu szkolnego oraz tworzenia gimnazjów.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 1999r zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, organizacji i zasad działania publicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych i resocjalizacyjnych.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001 r w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002 r zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2001 r w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie dla pełnoletnich osób z rodzin zastępczych oraz osób opuszczających niektóre typy placówek opiekuńczo – wychowawczych i domów pomocy społecznej, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich i specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 sierpnia 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół .

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26marca 2004 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych .

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobów oceniania , klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych , warunku pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 kwietnia 2005 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobów oceniania , klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 października 2005 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobów oceniania , klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2006 roku
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobów
oceniania , klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

Rozporządzenia Ministra edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 czerwca 2006 r. roku
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobów oceniania , klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów w szkołach publicznych
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
Ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela z dnia 23 sierpnia 2007 r.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży .


§69.1. Do statutu można wprowadzać zmiany jeżeli zajdzie taka potrzeba a wprowadzenie określonej zmiany czy poprawki nie jest sprzeczne z zasadami funkcjonowania ośrodka
2.Zmiany wprowadza się na wniosek:
- Dyrektora Ośrodka
- Rady Pedagogicznej
- Rady Rodziców
- Samorządu Wychowanków samorządu Uczniowskiego
3. Zmiany muszą być uchwalone i zatwierdzone przez radę pedagogiczną ośrodka w głosowaniu jawnym w ilości ponad 50 % członków rady pedagogicznej.
4. Statut przedstawiono społeczności ośrodka.
5. Statut uchwalono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 14.11.2008 r.
6. Statut wchodzi w życie z dniem 14.11.2008 r.

Rada Pedagogiczna - podpisy:

Wykaz załączników do statutu ośrodka.

1. Regulamin działalności Rady Pedagogicznej .
2. Regulamin Samorządu Wychowanków.
2a Regulamin Samorządu Uczniowskiego
3. Regulamin Rady Rodziców.
4. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności kierownika ds. opiekuńczo- wychowawczych.
5. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności kierownika warsztatów szkoleniowo – produkcyjnych.
6. Zakres zadań oraz uprawnień i odpowiedzialności nauczyciela.
7. Zakres zadań oraz uprawnień i odpowiedzialności wychowawcy .
8. Zakres czynności pedagoga ośrodka.
9. Zakres czynności nauczyciela – psychologa.
10. Zakres zadań oraz uprawnień i odpowiedzialności nauczyciela – wychowawcy klasy.
11. Regulamin biblioteki.
12. Regulamin warsztatów szkoleniowo – produkcyjnych.
13. Regulamin uczniowski.
14. Regulamin grup wychowawczych .
15. Wewnątrzszkolny System Oceniania


Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Artur Różański
Dokument z dnia: 01.07.2009
Dokument oglądany razy: 3 592
Opublikował: Artur Różański
Publikacja dnia: 03.07.2009
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl